LOGO

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.marinajadwisin.pl („Serwis”).

2. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w zakresie danych osobowych przekazanych poprzez Serwis (m.in. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) jest: spółka Osiedle Marina Jadwisin Iwaszkiewicz Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30 lok. 301, numer KRS 800072, numer NIP 5213874263, numer REGON 38418149000000 („Spółka” lub „Administrator”).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Spółce danych, opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu zawarcia lub realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje;
  • b) poprzez kontakt ze Spółką w formie e-mail, pisemnej lub telefonicznej za pomocą danych
    kontaktowych dot. Spółki umieszczonych w Serwisie;
  • c) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), pisemnej, telefonu są przetwarzane w celu dokonania przez Spółkę procesu obsługi kontaktu informacyjnego, prowadzenia z Użytkownikiem korespondencji, w szczególności w zakresie podjęcia działań mających na celu ew. zawarcie umowy sprzedaży lokalu w inwestycji „Osiedle Marina Jadwisin” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f) RODO. Dane osobowe przetwarzane są również w celu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, m.in. (i) w celu realizacji ww. umowy sprzedaży lokalu w inwestycji „Osiedle Marina Jadwisin”, (ii) w celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z ww. umowy. Ponadto, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są także w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – m.in. w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do nich Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma również, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody wobec ich przetwarzania, jeżeli została wyrażona (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda). Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, jeżeli w jego ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym, z których Administrator korzysta przy realizacji swoich usług (np. podmiotom informatycznym, komunikacyjnym, prawnym, marketingowym), a także podmiotom, za pomocą których Administrator będzie realizować zapytanie skierowane od Użytkownika. Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (m.in. Google, Zoom Video Communications, Inc.) może przekazywać dane osobowe Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak podmioty, które gwarantują odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Po tym czasie, Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

12. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

14. Pliki „cookies” – czym są?
Pliki „cookies” tzw. ciasteczka, są to pliki tekstowo-numeryczne, umieszczane przez Serwis w urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z siecią informatyczną z urządzenia, na którym zostały zapisane. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje tj. żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Pliki są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Głównym celem korzystania przez Administratora z plików „cookies” jest poprawne zarządzanie Serwisem, m.in. są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Serwisu, te informacje pozwalają Spółce podnosić jakość świadczonych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika, w celu wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych informacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach „cookies” także w celu prowadzenia statystyk i analiz w zakresie korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies własnych: (i) „sesyjnych” związanych z sesją przeglądania Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej oraz (ii) cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie Użytkownika (o czym poniżej). Ponadto w Serwisie wykorzystywane są pliki „cookies” podmiotów trzecich.

15. Pliki „cookies” – jak zmienić ustawienia przeglądarki
Użytkownik w każdym czasie może cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików „cookies” oraz usunąć je ze swojej przeglądarki, przez co pozostanie anonimowy. Ponadto, Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć pliki „cookies” w swojej przeglądarce, aby blokowała pliki „cookies” lub ostrzegała przed zapisaniem pliku „cookies” na urządzeniu (zasadniczo taka opcja znajduje się w narzędziach lub w menu preferencje przeglądarki). W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików „cookies”, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W innym przypadku, niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie plików „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat zarządzania plikami „cookies” w poszczególnych przeglądarkach, można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

16. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności, poniżej wskazane zostały dane kontaktowe do Administratora:
kontakt drogą korespondencji e-mail: rodo@rmarinajadwisin.pl lub
kontakt w formie pisemnej: ul. Stępińska 22/30 lok. 301, Warszawa 00-739.